Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"
 1. Zarząd SKT nr 141 STO 30.09.2012 r. podjął uchwałę o zmianie wysokości czesnego od 1 stycznia 2013 r.
  Czesne z dniem 1 stycznia 2013 r. wynosi:  
  • za pierwsze lub jedyne dziecko w szkole - 1090 zł
  • za drugie dziecko (jednocześnie uczące się w zespole szkół) - 935 zł
  • za trzecie dziecko (jednocześnie uczące się w zespole szkół) - 705 zł
 2. Wpłaty czesnego dokonujemy na numer konta SKT nr 141 STO w Bank: PKO BP SA 85 1020 1026 0000 1202 0293 9858
  Czesne jest płatne do 10. dnia każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku, od września do czerwca.
 3. Wpisowe do szkoły wynosi 1000 zł. O terminie wpłaty Dyrekcja Zespołu Szkół informuje rodziców po zakończeniu procesu rekrutacji do klas I. Rodzice absolwentów naszej szkoły podstawowej przyjętych do gimnazjum prowadzonego przez SKT nr 141 STO są zwolnieni z opłaty wpisowego, w zamian wpłacają, w terminie ustalonym przez Zarząd, 1000 zł na poczet czesnego za wrzesień. W przypadku rozwiązania umowy edukacyjnej, opłaty te nie podlegają zwrotowi. 

Dodatkową jednorazową opłatę rodzice wnoszą również na fundusz świetlicowy. W roku szkolnym 2015/16 opłata wynosi 150 zł.