Copyright 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO "Toruńska"

WYZWANIE:

Odpowiedzialnie, cierpliwie i konsekwentnie wspieramy rozwój każdego dziecka.

DO JAKIEJ SZKOŁY DĄŻYMY?

  • W naszej szkole pracują nauczyciele powołani do zawodu. Lubią uczyć, sami uczą się przy dzieciach i od dzieci, darzą uczniów sympatią i szanują ich.
  • W szkole szczególny nacisk kładzie się na przyjazne relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
  • Szkoła kształci u uczniów samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność uczenia się.
  • W sferze wychowawczej szczególne znaczenie ma kształtowanie umiejętności współpracy w zespole oraz postaw prospołecznych, tolerancji, chęci pomagania innym i kultury osobistej.

JAK CHCEMY TO OSIĄGNĄĆ? 

Oddziaływania wychowawcze nauczycieli są spójne, wspólne są cele i priorytety wychowania. Wymagania zawarte w programach nauczania są modyfikowane i uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby uczniów. Dydaktyka nieodłącznie wiąże się z doświadczaniem i obserwacją świata. „Zielonym lekcjom”, zajęciom pozaszkolnym, wycieczkom zawsze towarzyszy określony cel, związany z programem wychowawczo-dydaktycznym. Szkoła rozwija zdolności dzieci i ich aktywność. Prowadzi koła zainteresowań, wspomaga działalność samorządu szkolnego, stwarza okazje, by uczniowie mogli wykazać się pomysłowością i talentami. Szkoła jest niezależna finansowo, zarządzana na tyle sprawnie, by wynagrodzenia nauczycieli były na miarę ich oczekiwań. Dążeniem osób prowadzących szkołę jest poprawa warunków lokalowych, tworzenie pracowni przedmiotowych i doskonalenie bazy naukowej. Nauczyciele naszej szkoły utożsamiają się z nią i doskonalą się.

Jak wspieramy rozwój dzieci poza lekcjami - prezentacja formuły obowiązującej w naszej szkole.