Menu Zamknij

Organizacja pracy szkoły od 01.09.2020 – podstawowe informacje

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od 01.09.2020.

Pełne procedury umieścimy na www najpóźniej do 31.08.2020r.

 

 1. Do szkoły mogą przyjść uczniowie/pracownicy zdrowi, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych czy gorączki.

 2. Do szkoły mogą przyjść uczniowie/pracownicy, których domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji domowej lub izolacji.

 3. Osoby, które przyprowadzają ucznia do szkoły są zdrowe i nie mają objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, gorączki.

 4. Do szkoły może wejść tylko jeden rodzic ucznia zeróweczki i klas pierwszych, zachowując dystans społeczny 1,5m od innych uczniów i pracowników szkoły, stosując środki ochrony osobistej – maseczki/przyłbice, rękawiczki.

 5. Jeżeli uczeń zeróweczki lub pierwszej klasy ma rodzeństwo w starszej klasie zalecamy, żeby starsze rodzeństwo przyprowadzało młodsze, bez rodzica.

 6. Rodzice uczniów klas 2-8 mogą wejść do szkoły tylko w nagłych wypadkach.

 7. W drodze do i ze szkoły uczeń/rodzic/opiekun prawny mają obowiązek zakrywać usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.

 8. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły przedmiotów niezwiązanych z zajęciami

 9. Prosimy, żeby każdy uczeń miał ze sobą chusteczki dezynfekujące o składzie odpowiednim do jego/jej skóry.

 10. Niezwłocznie po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje lub myje ręce zgodnie z instrukcją.

 11. Uczeń musi pamiętać o częstym myciu rąk, nauczyciele będa o tym przypominać, pojawią się też plakaty.

 12. Uczeń musi zakrywać usta i nos (maseczki, przyłbice) w częściach wspólnych – na klatce schodowej, kiedy przechodzi na inne piętro.

 13. Uczniowie klasy mają przypisane sale lekcyjne – większość lekcji odbywa się w jednej sali. Grupy uczniów przechodzą do innej sali na lekcje języków obcych, informatyki lub do pracowni chemiczno-fizycznej.

 14. Uczniowie korzystają z toalet na piętrze, na którym mają lekcje, nie migrują po piętrach

 15. Uczniowie zeróweczki mają zajęcia na parterze.

 16. Uczniowie klas 8 mają zazwyczaj lekcje na parterze.

 17. Uczniowie klas 1-3 mają zazwyczaj lekcje na 1p.

 18. Uczniowie klas 4-7 mają zazwyczaj lekcje na 2p.

 19.  Szafki klas 8 i 7 znajdują się na parterze. Szafki pozostałych klas znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie sal, w których mają lekcje.

 20. Uczniowie mogą spędzać przerwy tylko na korytarzu, na którym mają lekcje.

 21. Nauczyciele dyżurują w maseczkach/przyłbicach, zakładają je też, kiedy zbliżają się do ucznia, żeby sprawdzić pracę czy zajrzeć do zeszytu.

 22. Uczniowie muszą unikać gromadzenia się i ścisku, w szczególności w miejscach wspólnych, bibliotece, na świetlicy.

 23. Sale lekcyjne są wietrzone przy każdej możliwej okazji, co najmniej raz na godzinę.

 24. W salach lekcyjnych nie ma przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć czy zdezynfekować.

 25. Powierzchnie w sali są dezynfekowane przez nauczyciela przy zmianie grup.

 26.  Sale lekcyjne są dezynfekowane po lekcjach, raz dziennie .

 27.  Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów, książek, nie mogą wymieniać się czy częstować jedzeniem.

 28. Uczniowie muszą mieć podpisane bidony/butelki na wodę. Bidony są zostawiane w wyznaczonym miejscu. Woda jest nalewana przez wyznaczoną osobę 2xdziennie. Ta osoba stosuje środki ochrony osobistej (maseczkę i rękawiczki).

 29. Uczniowie spożywają posiłki w salach lekcyjnych, w których mają lekcje.

 30. Catering będzie dostarczał posiłki w jednorazowych opakowaniach, uczniowie otrzymają jednorazowe sztućce. Zalecamy używanie własnych sztućców, tzw. niezbędników.

 31. W klasach 0-3 nauczyciel, a w klasach 4-8 dyżurny wyjmuje (w rękawiczkach) posiłki z pojemnika termoizolacyjnego, który jest ustawiony między salami.

 32. Sklepik został zamknięty. W związku z tym prosimy o zaopatrzenie dziecko w 2 śniadanie, posiłki na czas pobytu w szkole.

 33. W przypadku zauważenia objawów chorobowych (kaszel, gorączka) dokonuje się pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka lub wicedyrektor Pani Monika Stępniewska.

 34. Uczeń z ww. objawami zostanie skierowany do izolatki, gdzie będzie przebywał pod opieką wyznaczonego opiekuna do momentu odebrania przez rodziców/opiekunów prawnych.

 35. Rodzic ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły po otrzymaniu informacji o zauważeniu objawów chorobowych i skierowaniu dziecka do izolatki.

 36. Na lekcjach wychowania fizycznego nie ma sportów kontaktowych.

 37. Klatka schodowa jest dezynfekowana w godzinach 08:15-09:30 i po zakończeniu lekcji

 38. Korytarze są wietrzone 1x na godzinę.

 39. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, drzwi wejściowe do placówki, kurki przy kranach są dezynfekowane 3x w ciągu godzin lekcyjnych (między 08:00-15:30), i raz po zakończeniu lekcji.

 40. Zebrania dla rodziców klas 0-7 odbędą się 03.09.2020. Zebrania dla klas 2,3, 5, 6 i 7 odbędą się online (Google Classroom). Zebrania dla rodziców uczniów zeróweczki, klas pierwszych i czwartych odbęda się stacjonarnie, w szkole.

 41. Zebrania dla rodziców uczniów klas 8 odbędzie się stacjonarnie w szkole 04.09.

 42. Plan lekcji został ułożony tak, żeby było jak najwięcej zajęć blokowych, co ułatwi organizację przerw.

 43. Klasy 7 i 8 wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem od boiska. Pozostałe klasy wejściem głównym.

 

W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w szkole Rodzice są zobowiązani:

 •  do przekazania Dyrektorowi informacji o stanie zdrowia dziecka.

 • do zaopatrzenia swojego dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust w związku z obowiązkiem zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły

 

Ponadto rodzice powinni:

 •  wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało ze sobą niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 • zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 • regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny podkreślając, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 • zadbać o odpowiedni ubiór dziecka – dostosowany do warunków atmosferycznych, by uczniowie mogli spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz.

Zespół SSP 11 STO